Kosten en vergoeding

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

TarievenKosten en vergoeding 


U komt in aanmerking voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar, wanneer u een verwijzing van uw huisarts of arbo-arts heeft. De behandelingen binnen de basis GGZ (BGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ) maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. Voor BGGZ en SGGZ geldt wel het eigen risico van uw zorgverzekering. Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een verplicht eigen risico in de basisverzekering.


Per 1 januari 2020 is het verplichte eigen risico € 385,00 per jaar. Het kan zijn, dat u een extra eigen risico met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken. Voor u persoonlijk, zijn de kosten van de intake en behandeling bij 4mb echter nooit hoger dan uw eigen risico. De behandeling wordt gefactureerd, wanneer deze wordt beëindigd of in ieder geval binnen 365 dagen. De factuur sturen wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzeraar verrekent de kosten met u.

Tarieven

 

Standaardprijslijst Basis GGZ 2020

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Code

Prestatie

Maximumtarief NZa *

180001

Kort, 294 minuten

€      504,71

180002

Middel, 495 minuten

€      856,34

180003

Intenstief, 750 minuten

€   1.373,34

180004

Chronisch, 750 minuten

€   1.287,27

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


4mb brengt hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben**. In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd. De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij uw zorgverzekeraar, die deze dan direct aan ons zal vergoeden. LET OP! U betaalt wel uw eigen risico. Hiervoor ontvangt u een factuur van uw zorgverzekeraar.


De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Basis-GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag***:

Code

Prestatie

Maximumtarief NZa**

180005

Onvolledig behandeltraject

€219,53

*** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de specialistische GGZ geïndiceerd is.

Standaardprijslijst Specialistisiche GGZ 2020

De tarieven voor SGGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, en deze Tarieven voor Curatieve GGZ zijn te raadplegen op de NZa website via https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285529_22/ . Op basis van een overeenkomst die 4mb heeft met uw zorgverzekeraar brengt 4mb hiervan een percentage (tussen 85%-99%) in rekening, afhankelijk van de contractafspraken die wij met uw zorgverzekeraar hebben**. Er geldt een vaste prijs per product, DBC genoemd, en het tarief wordt achteraf bepaald aan de hand van de totale tijd die aan uw behandeling besteed is, een optelsom van directe tijd (contactmomenten zoals sessies en elektronische communicatie) en indirecte tijd (zoals verslaglegging in uw dossier, correspondentie, uitwerken van vragenlijstonderzoek). Een DBC wordt afgerekend aan het einde van de behandeling of, wanneer de behandeling langer dan een jaar duurt, tussentijds na 365 dagen. De factuur sturen wij rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzeraar verrekent de kosten met u. De tarieflijst van het jaar waarin de DBC gestart is, is van toepassing.

Standaardprijslijst niet basispakketzorg 2020

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort brengen wij de volgende prestatie in rekening (de factuur wordt in dit geval rechtstreeks aan u gestuurd):

Code

Prestatie

Tarief

194073

Niet-basispakketzorg OVP

Niet-basispakketzorg Consult


194073

Consult 45 minuten ***

€ 90,00

194073

Relatietherapie 90 minuten

€ 90,00 per partner

9999

Te laat/ niet afgezegde afspraak

€ 45,00

*** een consult is 45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd, totaal 60 minuten.