Privacy Statement

'Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te werken' (Ghandi)

Privacy Policy4mb hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 4mb houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor

  deze zijn verstrekt, het verlenen van gezondheidszorg;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke

  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de

  verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat

  de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor

  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen

  wijzen en deze respecteren.


Als 4mb zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via ons secretariaat. Indien gewenst, verstrekken zij u, een uitgebreid Privacy Statement.


Het Privacy Statement kunt u hier inzien : Privacy Statement