Heeft u een vraag?

Hieronder staan vragen die vaak gesteld worden en hun antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Is er nog iets onduidelijk? Neem vooral contact met ons op!

STEL UW VRAAG

Veelgestelde vragen

Wie doet de behandeling?

In de generalistische basis-ggz is de regiebehandelaar altijd een GZ-psycholoog. De behandeling kan uitgevoerd worden door de regiebehandelaar zelf, maar ook door een medebehandelaar, waarbij de regiebehandelaar altijd verantwoordelijk blijft voor het verloop van het traject. In de specialistische ggz is de regiebehandelaar altijd een GZ-psycholoog of klinisch psycholoog. De behandeling kan ook hier weer uitgevoerd worden door een medebehandelaar onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar.

Wat is de generalistische basis-ggz?

Als u een psychische klacht hebt of als uw huisarts vermoedt dat u een psychische aandoening hebt, dan kan hij u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz. De psycholoog kijkt tijdens het intakegesprek naar de ernst van uw probleem, het risico, de complexiteit en het beloop van uw klachten. Hij/ zij bepaalt of u in aanmerking komt voor een behandeling.

Wat is de specialistische ggz?

Zijn uw problemen complexer en langdurend, dan verwijst de huisarts u naar de gespecialiseerde ggz. Hier zijn ook langer durende behandelingen mogelijk.

Wat doet een regiebehandelaar?

De regiebehandelaar is voor u en alle betrokken hulpverleners het aanspreekpunt voor de grote lijn in uw behandeling. De regiebehandelaar is degene die aanspreekbaar is als u iets mist in het behandelplan of in de behandeling. Ook betrokken hulpverleners kunnen informatie over de voortgang bij de regiebehandelaar aangeven. De regiebehandelaar overziet het totale zorgproces, bewaakt de rode draad en bekijkt samen met u wat de meest passende zorg voor u is. De regiebehandelaar heeft de taak om ervoor te zorgen dat de grote lijn van uw behandeling voor iedereen helder is en dat de samenwerking en afstemming goed verloopt.

Wat is het kwaliteitsstatuut?

Sinds 1 januari 2017 is elke instelling wettelijk verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat welke zorg hij biedt en hoe deze zorg is georganiseerd. 4mb is in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. U kunt het kwaliteitsstatuut vinden op onze website onder het kopje ‘Praktijkinformatie’.

Aan welke opleidingseisen moet een psycholoog voldoen?

Iemand die een universitaire psychologiestudie heeft afgerond is een basispsycholoog. Een basispsycholoog mag alleen patiënten behandelen onder verantwoording van een regiebehandelaar. Deze regiebehandelaar moet een aanvullende opleiding tot GZ-psycholoog afgerond hebben van twee jaar. Is iemand klinisch psycholoog of psychotherapeut, dan heeft hij/zij na zijn studie nog een vervolgopleiding van vier jaar afgerond.

Wordt uw behandeling vergoed?

Als u in behandeling gaat, dan wordt deze in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van:

 • uw verzekeringspolis (natura of restitutie).
 • of uw behandelaar wel of geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Als u een naturapolis heeft, worden alle kosten vergoed als 4mb een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als 4mb geen contract heeft, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2023) moet u altijd per jaar zelf betalen. 4mb stuurt de nota rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar.
Met een restitutiepolis maakt het niet uit of 4mb een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2023) moet u wel jaarlijks betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door.

Wat wordt er in rekening gebracht?
Uw behandelaar is wettelijk verplicht om de tijd te noteren die hij aan de behandeling besteedt. Het gaat daarbij om de therapiesessies met u, maar ook om de tijd die hij besteedt aan e-mails, eHealth consulten, telefoontjes, overleg met collega’s of aan administratie. De totaal bestede tijd wordt na de behandeling in rekening gebracht. De kosten kunnen hoger zijn dan u verwacht, waardoor u ook bij een korte behandeling misschien toch uw gehele eigen risico kwijt bent. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt u van ons per e-mail de betalingsvoorwaarden. U kunt deze informatie ook terugvinden in ons kwaliteitsstatuut.
Wat krijgt u niet vergoed?
Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. U krijgt bijvoorbeeld geen vergoeding voor:

 • Psychoanalyse
 • Relatietherapie (relatietherapie wordt wel vergoed als die plaatsvindt tijdens de behandeling van een andere aandoening, zoals een depressie of een angststoornis)
 • Aanpassingsstoornissen
 • Andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn (de zogenoemde V-codes). Uw psycholoog kan u hier meer over vertellen.
Hoe verloopt een behandeling?

De psycholoog moet u vertellen wat hij denkt dat er met u aan de hand is. In het team zal overlegd worden over de best passende behandeling, waarna het behandelplan in overleg met u zal worden opgesteld. Het behandelplan wordt met u besproken. De psycholoog moet met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertelt hij/zij u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psycholoog zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen en u informatie geven. De psycholoog mag alleen informatie voor u achterhouden als die schadelijk voor u zou zijn. In dat geval moet hij wel eerst overleggen met een collega.

Wat gebeurt er als u niet op de afspraak komt?

Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor no-show is bij 4mb € 45,00 per consult. Dit staat vermeld in onze algemene voorwaarden en zal bij het intakegesprek besproken worden. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut.

Wat zijn uw rechten en plichten en die van de psycholoog?

De psycholoog is verplicht zich te houden aan bepaalde regels. Hiervoor zijn twee beroepscodes opgesteld:

 • Beroepscode voor psychotherapeuten: deze geldt voor psychotherapeuten
 • Beroepscode voor psychologen: deze geldt voor eerstelijns/gz-psychologen en klinisch (neuro)psychologen.

Verder geldt een aantal wetten waarin de rechten en plichten van zorgaanbieders en patiënten zijn vastgelegd:

 • de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
 • de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
 • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Wat mag wel en wat mag niet in de behandelrelatie?
De psycholoog is verplicht zijn/ haar werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij/ zij mag geen misbruik maken van zijn positie. Het contact en de relatie tussen de psycholoog en zijn/ haar patiënt is strikt beroepsmatig. De behandelaar mag bijvoorbeeld geen cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Ook intimiteiten zijn niet toegestaan; seksueel contact tussen behandelaar en patiënt is verboden. Tijdens de behandeling mag de psycholoog geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.
Heeft de psycholoog een beroepsgeheim?
Voor uw psycholoog geldt een beroepsgeheim: hij/zij moet uw gegevens geheimhouden. Alleen als u daar expliciet toestemming voor geeft, mag hij gegevens over u aan bijvoorbeeld het UWV of Arbodienst geven. Alleen in noodsituaties mag uw psycholoog zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Uw behandelaar mag met collega’s over uw behandeling overleggen. Overigens hebben die collega’s ook een geheimhoudingsplicht. Uw behandelaar heeft uw toestemming wél nodig voor het geven van informatie aan uw huisarts. De zorgverzekeraar moet controleren of uw behandeling correct is gedeclareerd. Bij hoge uitzondering en alleen als daar aanleiding voor is, mag uw zorgverzekeraar in uw dossier kijken.
Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?
Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw psycholoog een declaratie naar uw zorgverzekeraar. Valt uw behandeling onder de gespecialiseerde ggz, dan staat op deze declaratie de behandeldiagnose vermeld. Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose op de declaratie ziet staan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. Dit heet de opt-outregeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen. Op de factuur in de generalistische basis-ggz staat de diagnose niet vermeld.
Wie mag er in uw dossier kijken?
4mb bewaart uw gegevens in een dossier. In het dossier zitten de verwijzing van de huisarts, de indicatiestelling, het behandelplan, brieven van u en over u en een beschrijving van de voortgang van de behandeling. Uw dossier is strikt vertrouwelijk. Uw behandelaar moet uw dossier en uw gegevens op zo’n manier bewaren dat niemand erin kan kijken. Zelf mag u uw dossier inzien en er een kopie van maken. Soms zijn er met uw toestemming anderen bij uw behandeling betrokken. Als er in uw dossier informatie zit die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag u deze informatie niet inzien. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen, maar niets eruit halen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen, of kritiek over de manier waarop uw situatie is verwoord. U mag uw dossier ook laten vernietigen; hier moet u schriftelijk om vragen. De administratie over uw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Bij de behandeling maken we regelmatig gebruik van het eHealth-programma Minddistrict. Deze omgeving is beveiligd; alleen u en uw behandelaar kunnen inzien wat u in deze digitale omgeving doet.
Moet u de vragenlijsten invullen?
Uw behandelaar wil graag weten of u tevreden bent over uw behandeling, hoe de therapie verloopt en of uw klachten minder worden. Om dit te meten kan uw behandelaar verschillende vragenlijsten gebruiken. Aan het einde van de behandeling krijgt u dezelfde vragenlijst als aan het begin. Dit wordt in vaktermen ROM genoemd, een afkorting van Routine Outcome Monitoring. U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM, tevredenheidsvragenlijsten of andere vragenlijsten. Bespreek met uw behandelaar of u de vragenlijsten wel of niet wilt vullen.
Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw behandeling of behandelaar?

Als u klachten hebt over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem zelf bespreken. Vaak gaat het om een misverstand dat in een gesprek opgelost kan worden. Indien u er samen met de behandelaar niet uitkomt, dan kun u een klacht indienen bij Stichting Inzet Voor Zorg onder vermelding van lidnummer 114.07.47.0284. Voor het klachten-formulier en meer informatie over onze klachtenprocedure kijkt u op onze website onder het kopje ‘Praktijkinformatie’.
Gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen vallen ook onder het tuchtrecht. Dit is geregeld in de Wet BIG. U kunt uw klacht dus ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Meer informatie vindt u op https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar?

Heeft u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). Vindt u dat de zorgverzekeraar uw privacy niet respecteert? Of heeft u een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kunt u terecht op www.meldjezorg.nl van MIND, het landelijk platform voor patiënten in de ggz.

Op welke informatie heeft u recht?
Volgens de wet (Wkkgz) hebt u recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven en wachttijden. Ook moet uw psycholoog u vertellen als er tijdens uw behandeling incidenten zijn geweest met merkbare gevolgen. Hij/zij moet u informatie geven over de aard en de toedracht ervan en de maatregelen die hij heeft genomen om de gevolgen te beperken of weg te nemen. Hij/zij moet in uw dossier noteren wanneer, hoe en waarom het incident is gebeurd en wie erbij betrokken waren.
Wat kunt u doen als u een klacht hebt over overbodige of ingewikkelde formulieren?
Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770, of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

Aanmelden

Verwijzing is altijd nodig

Herkent u de psychologische klachten op deze site bij uzelf of bij uw kind? Spreekt onze persoonsgerichte professionele aanpak en kleinschalige praktijk u aan? Vul dan het aanmeldformulier in voor onderzoek, behandeling en/of begeleiding. Voor overleg mag u altijd het secretariaat bellen (0165 769 000) of mailen (info@4mb.nl). U heeft altijd een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, jeugdprofessional of gemeente.

“Vanwege een burn-out kwam ik bij 4mb. De hele behandeling verliep voor mij prettig. Wat ik fijn vond, is dat alles heel duidelijk was.”

(Waardering op Zorgkaart Nederland, 25 januari 2020)