Stappenplan

Natuurlijk is het fijn om te weten waar u aan toe bent als u zich bij ons aanmeldt voor een behandeling. Hieronder vindt u alle stappen.

AANMELDEN

Van aanmelden tot afsluiten

Aanmelden

Nadat we de verwijsbrief hebben ontvangen van uw verwijzer, nodigen we u per mail uit voor het verdere aanmeldproces. Voor aanmelding en behandeling bij ons heeft u een cliëntenportaal nodig. In dit portaal kunt u vragenlijsten invullen, communiceren met uw behandelaar en behandelplannen en toekomstige afspraken inzien. In de mail die u van ons ontvangt staat aangegeven hoe u het cliëntenportaal kunt aanmaken. Nadat u alle benodigde informatie in het cliëntenportaal hebt ingevuld, is uw aanmelding compleet en ontvangt u van ons een bevestiging. Uw aanmelding zal dan binnen 2 weken worden beoordeeld, waarna u op de wachtlijst komtaanmelden via de website. Om hulp te ontvangen, is een ingevuld intakeformulier en een geldige verwijzing nodig, bijvoorbeeld van een huisarts. Wanneer deze documenten binnen zijn, kunnen we een dossier aanmaken.

Beoordeling

Het dossier wordt vervolgens door een regiebehandelaar beoordeeld. De intake wordt vervolgens toebedeeld aan de meest geschikte psycholoog. Als bekend is welke psycholoog de intake gaat doen, zal het secretariaat telefonisch contact opnemen om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen.

Intakegesprek

In het eerste gesprek bespreekt de psycholoog met u de klachten. Aan de hand van het gesprek kan hij een vervolgintake of (diagnostisch) onderzoek voorstellen. Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in de factoren die de klacht beïnvloeden. 

Bespreking team

Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij intakes, onderzoek en lopende trajecten worden besproken.

Rom-meting/basisdiagnostiek

ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten (in ieder geval de SQ-48 en de UCL), die de behandelaar kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling.

Vervolg intake/onderzoek

Om een goede diagnose te stellen is het soms nodig een vervolgintake te plannen of nader onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek kunnen verschillende psychologische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Na het onderzoek worden de resultaten met u besproken en worden afspraken gemaakt over een mogelijke behandeling. Tests kunnen onderdeel zijn van een psychologische behandeling, maar er kunnen ook andere redenen zijn tot psychologisch onderzoek. Onderzoek als onderdeel van een psychologische behandeling wordt uitgevoerd binnen 4mb voor zowel de basis GGZ of de specialistische GGZ.

Adviesgesprek regiebehandelaar | behandelplan

Op basis van de intake, het onderzoek en de teambespreking wordt een advies geformuleerd en met u besproken en vastgelegd in een behandelplan, wat we samen met u opstellen en bespreken. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen. Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.
Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet past bij u – u heeft klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan dan ook altijd of u bij ons en bij hem/haar in behandeling wilt.

Tijdens het adviesgesprek wordt duidelijk wat er van u verwacht wordt en hoe lang de behandeling ongeveer gaat duren. 

Behandeling

In de behandeling zal uw hulpvraag centraal staan en niet uw aandoening. In de behandeling is vanuit de positieve gezondheid aandacht voor verschillende domeinen die bijdragen aan welzijn. We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. U krijgt informatie en opdrachten waarmee u thuis verder aan de slag kan. In onze eHealth-modules krijgt u online feedback van uw behandelaar, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan uw behandeldoelen.

Betrokken omgeving

Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Zijn uw klachten al verminderd? Zitten we op de goede weg om uw behandeldoelen te halen? Vindt u de behandeling prettig en zinvol? We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over uw klachten en over uw ervaringen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens – hierover in onze Privacy Policy.

Afronding en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer u genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Of wanneer zwaardere zorg nodig is. In het laatste gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.